Registerbeskrivning

 

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Datum 7.12.2015

1. Den registeransvarige

Ruusukosmetiikka Mikkeli Oy

Lamminmäentie 47, 52300 Ristiina

FO-nummer: 2658305-6

2. Ansvarig för registerärenden och/eller kontaktperson

Olga Simonenkova

ruusukosmetiikka@gmail.com

3. Registrets namn

Användarregistret för Ruusukosmetiikka Mikkeli Oy:s nätbutik.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Personuppgifter som lagrats i användarregistret för Ruusukosmetiikka Mikkeli Oy:s nätbutik används för skötsel av kundrelationer, kontakter med kunderna, marknadsföringsändamål samt andra ändamål som hänför sig till webbtjänster.

5. Registrets datainnehåll

I registret samlas basuppgifter för de registrerade, såsom:
- namn
- adress
- telefon
- e-postadress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Den registeransvarige sparar i registret de uppgifter om användaren av Ruusukosmetiikka Mikkeli Oy:s nätbutik som användaren själv meddelar då han eller hon använder webbplatsen.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inga regelmässiga utlämnanden av uppgifter till tredje parter. Inga utlämnanden till stater utanför EU eller EES.

8. Principer för skydd av registret

Uppgifterna i användarregistret för Ruusukosmetiikka Mikkeli Oy:s nätbutik har lagrats i den registeransvariges system som är skyddat med operativsystemets skyddsprogram. Inloggning i registret förutsätter användar-ID och lösenord. Systemet är också skyddat med brandmurar och övriga tekniska medel. Uppgifterna i registret som lagrats i systemet är tillgängliga och får användas endast av vissa, på förhand angivna anställda av den registeransvarige. Uppgifterna i registret är belägna i låsta och övervakade utrymmen.

9. Den registrerades förbudsrätt

En registrerad har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska utfärdas skriftligt och ställas till den person som ansvarar för registerärenden.

10. Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att ta del av de uppgifter om sig själv som lagrats i registret och få kopior på dem. Begäran om insyn ska lämnas skriftligt till den person som ansvarar för registerärenden.

11. Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige rättar, avlägsnar eller kompletterar på eget initiativ eller på den registrerades begäran en personuppgift som finns i registret och som är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad med tanke på behandlingens ändamål. För korrigering av uppgiften ska den registrerade kontakta den person som ansvarar för registerärenden hos den registeransvarige.